انرژی هسته ای در محیط ز یست

انرژی هسته ای در محیط ز یست

   

اولین بار واژه توسعه پایدار در سال ۱۹۸۰ مطرح گردید . تعاریف متعددی برای توسعهپایدار ارائه گردیده که عمومی ترین آنها عبارت است از :شکلی از توسعه ، برایبرآوردن نیازهای نسل حاضر بی آنکه به قابلیت نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشانآسیب رسد .

بیش از ۶ میلیارد نفر در جهان زندگی می کنند و همه خواستار زندگیطولانی توأم با سلامت هستند از این رو بایستی خود را از صدمات ناشی از طبیعت که درزندگی با آن مواجه هستیم همچون بلایای طبیعی ، تغییرات غیرقابل پیش بینی آب و هوا ،اراضی و تهدیدهای دیگر محافظت نمائیم.

بشر برای ادامه حیات به همان میزان که بهغذا و آب سالم نیاز دارد به مقدار زیادی انرژی هم نیازمند است و البته قادر هم نیستکه این نیازها را بدون آنکه اثرات زیست محیطی وسیعی ایجاد کند برآورده نماید.

 
اثرات زیست محیطی و منابع انرژی

اوایل انقلاب صنعتی محیط زیست بعنوان یک زبالهدانی بزرگ برای انواع آلودگی و مواد زائد بشمار می آمد اما کشورهای صنعتی خیلی زوددریافتند که آلودگی صنعتی و مواد زائد انسانی سیستم اکولوژیکی محلی را آلودهمی‌سازد . لذا تلاشهای زیادی صورت گرفت تا اثرات زیست محیطی محلی را با انتقال موادآلاینده به نقاط دورتر مهار کنند .
بعدها متوجه شدند که این راه حل هم اصولینیست . هم اکنون جهانیان پذیرفته اند که سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرمشدن آب و هوا دارد . شیوه جدیدی از تفکر مورد نیاز است که بواسطه آن هر کشوری درجهان مسئولیتی در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به کشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود که زندگی خود را بهبود بخشند.


اثر گازهای گلخانه ای

اتمسفرکره زمین،پرتوهای مرئی خورشید را که دارای طول موج کوتاه می باشنداز خود عبور میدهد.قسمت عمده انرژی تابشی خورشید جذب سطح زمین می شود و سپس بصورت امواج گرمائی باطول موج بلند منتشر می گردد.اتمسفر بعلت اثر ترکیبی گازهای گلخانه ای نسبت به امواجگرمائی منتشر شده از زمین نفوذ ناپذیر است وقسمت عمده این پرتو ها را جذب می نمایدواین امر موجب گرم شدن اتمسفر می گردد.بدین ترتیب امواج گرمائی دوباره بسوی زمینمنعکس می شود.پدیده مذکور به اثر گلخانه ای موسوم است.یعنی به همان صورت که در یکگلخانه شیشه ها از خروج انرژی حرارتی جلوگیری می نمایند،گازهای گلخانه ای نیز نقشیتقریبا مشابه بر عهده دارند.

قبل از انقلاب صنعتی غلظت دی اکسید کربن در فضاحدود ppm۲۷۵یا ۲۷۵/۰ درصد بود اما در اثر استفاده از سوختهای فسیلی بویژه زغال سنگو اخیرا" نفت و گاز ، و متعاقب آن جنگل زدائی در خیلی از مناطق دنیا ،مقدار دیاکسید کربن به ۳۷۰ppm افزایش یافت .

 

گازهای گلخانه ای عبارتند از دی اکسید کربن،متان،کلروفلوروکربنها،اکسید های نیتروژن، بخار آب،ازن

انتشارگازهای گلخانه ای مهم در انگلستان (۲۰۰۰

یکی از گازهای گلخانه ای مهم متان است .متان هنگامنشت از خطوط لوله انتقال گازمنتشر می شود . از دیگر منابع انتشار متان محل دفنزباله های خانگی ، مزارع کاشت برنج ، حیواناتی مانند گاو ، موریانه ، میادین گاز ومعادن زغال‌سنگ را می توان نام برد .

منابع انتشار اکسید نیتروژن (N۲O) ، سوختزغال سنگ (جهت تولید برق ) و کارخانه تولید اسید نیتریک است . ازن (O۳) موجود درسطح زمین از طریق موتور اتومبیل ، پالایشگاه نفت، نیروگاههای با سوخت زغال‌سنگ ونفت و گاز انتشار می یابد. ترکیبات CFC که در یخچالها و اسفنج ها مورد استفاده قرارمی گیرند از عوامل مخرب لایه ازن هستند که خوشبختانه در حال حذف کامل از چرخه مصرفمی باشند .

دانشمندان اثرات گلخانه ای را بسیار جدی می دانند که مهم ترین آنبالا رفتن درجه حرارت زمین است. از این رو اثر گلخانه ای اغلب تحت عنوان Global Warming (گرمای جهانی ) اشاره می‌شود . اما این اثر در هر کشوری متفاوت است. کشورهای سردسیر دنیا از افزایش درجه حرارت سود می برند در حالیکه در کشورهای دیگرمحصولات کشاورزی آسیب می بیند .

IPCC (هیئت بین الدول تغییر آب و هوا) تخمینزده است که حرارت جهان بین ۵/۱ تا ۶ درجه سانتیگراد در اواخر این قرن افزایش مییابد

/ 0 نظر / 18 بازدید