پیام مهم در تنظیم خانواده

1-دختران قبل از سن 18 سالگی به دلیل حفظ سلامتیشان نباید باردار شوند همچنین از نظرفیزیکی زنان آمادگی لازم جهت باردار شدن را تا سن 18 سالگی ندارند.کودکانی که از مادران کمتر از 18 سال متولد شده‌اند، عموماً زودتر از موقع مقرر به دنیا آمده، در هنگام تولد وزن آنان کم می باشد و امکان مرگشان در سال اول زندگی بسیار زیاد است.علاوه بر آن سلامت مادرانشان نیز در خطر می باشد. در جوامعی که دختران در سنین پائین ازدواج می‌کنند زوج‌ها باید با استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده، اولین بارداری را حداقل تا سن 18 سالگی به تعویق اندازند.

2-بعد از سن 35 سالگی نیز بارداری و زایمان سلامت را به خطر می‌اندازد. اگر زنی بیش از 35 سال داشته و 4 بار یا بیشتر زایمان کرده باشد، حاملگی بعدی خطری جدی برای خود او و نوزاد متولد شده‌اش خواهد بود.

3-برای حفظ سلامت مادر و نوزاد، قبل از آنکه مادر دوباره باردار شود، والدین باید صبر کند تا فرزند کوچکشان لااقل دو ساله شود یکی از بزرگترین خطراتی که سلامت و رشد کودک زیر 2 سال را تهدید می‌کند،تولد نوزاد جدید است. زیرا تغذیه با شیر مادر بطور ناگهانی متوقف می‌شود و مادر فرصت تهیه غذای کمکی برای فرزند کوچک خود را ندارد.

4-بعد از هر حاملگی و زایمان، دو سال طول می‌کشد تا بدن مادر بهبود کامل یابد بنابراین مادرانی که بین زایمانهایشان لااقل دو سال فاصله را رعایت نکنند، خطر بیشتری سلامت آنها را تهدید می‌کند.

مفهوم تنظیم خانواده

تنظیم خانواده: به معنی پیشگیری از حاملگی‌های ناخواسته‌ای برای تأمین سلامت خانواده و اجتماع در قالب مفاهیم زیر است:

1-محدود کردن تعداد فرزندان 2-پیشگیری از بیماریهای دوران جنینی 3-پیشگیری از انتقال ناهنجاریهای ژنتیکی 4-جلوگیری از عوارض حاملگی و زایمانهای مکرر برای مادر 5-درمان نازایی فراهم آوردن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی اعضاء خانواده از یک طرف و رسیدن به یک ساختار سنی مناسب جمعیتی و تأمین سلامت اجتماع از طرف دیگر می باشد.

اسلام و تنظیم خانواده

اسلام به زندگی انسان از زاویه وسیعی که تمام مصالح عالی بشریت را با توجه به کلیة جنبه‌ها و هدفهای زندگی که تکامل جسم و روان و بقاء انسان می‌باشد نگریسته و با منطق واقع بینی بطرز شایسته ای احتیاجات اساسی او را در چهارچوب یک زندگی دسته جمعی به شکلی تنظیم نموده و دستورالعمل حیات را بنحوی مقرر کرده است که به بهترین وجهی هدف بقاء نوع انسان تأمین گردد.

با وجود اینکه دین مبین اسلام ازدواج را امری پسندیده شمرده، لیکن بی‌چون و چرا بر افراد تحمیل نکرده است. تجرد را در هر شرایطی گناه ندانسته و مجازاتی نیز برای آن تعیین ننموده است. شریعت اسلامی با بیش از 550 میلیون پیرو در سطح جهان به کسی که به علل جسمانی اقتصادی و اجتماعی قادر به انجام وظایف زناشویی نیست ازدواج را تحصیل نمی‌کند.

حال ببینیم نظر اسلام دربارة تنظیم خانواده چیست؟ گر چه مقام مذاهب بزرگ هر گونه جریان طبیعی را ناشی از اراده و خواست خدا می‌دانند لیکن در تفسیر چگونگی رابطه و اثر ارادة خدا و جزئیات طبیعی و خواست و ارادة انسان بین مذاهب اختلافاتی مشهود است.

 

اثرات تنظیم خانواده بر بهداشت

1-اجتناب از حاملگیهای ناخواسته و وقوع تولدهای دلخواه

2-ایجاد تغییر در تعداد کل متولدین توسط هر مادر

3-فاصله گذاری با ایجاد تفاوت در فواصل بین حاملگیها

4-زمان بندی یا ایجاد تغییرات در زمان وقوع تولد خصوصاً اولین و آخرین تولد در ارتباط با سن والدین خصوصاً سن مادر

 

منبع:

نام کتاب: بهداشت برای خانواده

تهیه و تألیف: اداره کل تغذیه و بهداشت مدارس

 


 

پیام مهم در تنظیم خانواده

1-دختران قبل از سن 18 سالگی به دلیل حفظ سلامتیشان نباید باردار شوند همچنین از نظرفیزیکی زنان آمادگی لازم جهت باردار شدن را تا سن 18 سالگی ندارند.کودکانی که از مادران کمتر از 18 سال متولد شده‌اند، عموماً زودتر از موقع مقرر به دنیا آمده، در هنگام تولد وزن آنان کم می باشد و امکان مرگشان در سال اول زندگی بسیار زیاد است.علاوه بر آن سلامت مادرانشان نیز در خطر می باشد. در جوامعی که دختران در سنین پائین ازدواج می‌کنند زوج‌ها باید با استفاده از برنامه‌های تنظیم خانواده، اولین بارداری را حداقل تا سن 18 سالگی به تعویق اندازند.

2-بعد از سن 35 سالگی نیز بارداری و زایمان سلامت را به خطر می‌اندازد. اگر زنی بیش از 35 سال داشته و 4 بار یا بیشتر زایمان کرده باشد، حاملگی بعدی خطری جدی برای خود او و نوزاد متولد شده‌اش خواهد بود.

3-برای حفظ سلامت مادر و نوزاد، قبل از آنکه مادر دوباره باردار شود، والدین باید صبر کند تا فرزند کوچکشان لااقل دو ساله شود یکی از بزرگترین خطراتی که سلامت و رشد کودک زیر 2 سال را تهدید می‌کند،تولد نوزاد جدید است. زیرا تغذیه با شیر مادر بطور ناگهانی متوقف می‌شود و مادر فرصت تهیه غذای کمکی برای فرزند کوچک خود را ندارد.

4-بعد از هر حاملگی و زایمان، دو سال طول می‌کشد تا بدن مادر بهبود کامل یابد بنابراین مادرانی که بین زایمانهایشان لااقل دو سال فاصله را رعایت نکنند، خطر بیشتری سلامت آنها را تهدید می‌کند.

مفهوم تنظیم خانواده

تنظیم خانواده: به معنی پیشگیری از حاملگی‌های ناخواسته‌ای برای تأمین سلامت خانواده و اجتماع در قالب مفاهیم زیر است:

1-محدود کردن تعداد فرزندان 2-پیشگیری از بیماریهای دوران جنینی 3-پیشگیری از انتقال ناهنجاریهای ژنتیکی 4-جلوگیری از عوارض حاملگی و زایمانهای مکرر برای مادر 5-درمان نازایی فراهم آوردن زمینه مساعد برای تأمین سلامت جسمانی ، روانی و اجتماعی اعضاء خانواده از یک طرف و رسیدن به یک ساختار سنی مناسب جمعیتی و تأمین سلامت اجتماع از طرف دیگر می باشد.

اسلام و تنظیم خانواده

اسلام به زندگی انسان از زاویه وسیعی که تمام مصالح عالی بشریت را با توجه به کلیة جنبه‌ها و هدفهای زندگی که تکامل جسم و روان و بقاء انسان می‌باشد نگریسته و با منطق واقع بینی بطرز شایسته ای احتیاجات اساسی او را در چهارچوب یک زندگی دسته جمعی به شکلی تنظیم نموده و دستورالعمل حیات را بنحوی مقرر کرده است که به بهترین وجهی هدف بقاء نوع انسان تأمین گردد.

با وجود اینکه دین مبین اسلام ازدواج را امری پسندیده شمرده، لیکن بی‌چون و چرا بر افراد تحمیل نکرده است. تجرد را در هر شرایطی گناه ندانسته و مجازاتی نیز برای آن تعیین ننموده است. شریعت اسلامی با بیش از 550 میلیون پیرو در سطح جهان به کسی که به علل جسمانی اقتصادی و اجتماعی قادر به انجام وظایف زناشویی نیست ازدواج را تحصیل نمی‌کند.

حال ببینیم نظر اسلام دربارة تنظیم خانواده چیست؟ گر چه مقام مذاهب بزرگ هر گونه جریان طبیعی را ناشی از اراده و خواست خدا می‌دانند لیکن در تفسیر چگونگی رابطه و اثر ارادة خدا و جزئیات طبیعی و خواست و ارادة انسان بین مذاهب اختلافاتی مشهود است.

 

اثرات تنظیم خانواده بر بهداشت

1-اجتناب از حاملگیهای ناخواسته و وقوع تولدهای دلخواه

2-ایجاد تغییر در تعداد کل متولدین توسط هر مادر

3-فاصله گذاری با ایجاد تفاوت در فواصل بین حاملگیها

4-زمان بندی یا ایجاد تغییرات در زمان وقوع تولد خصوصاً اولین و آخرین تولد در ارتباط با سن والدین خصوصاً سن مادر

 

منبع:

نام کتاب: بهداشت برای خانواده

تهیه و تألیف: اداره کل تغذیه و بهداشت مدارس