عید سعید فطر عید بازگشت به فطرت انسانی

 بر تمام آنانی که تشنه انسانیت هستند

مبارک باد

عید فطر