روزجهانی محیط زیست بر دوستان محیط زیست و دوست داران محیط پاک گرامی باد.

شعار امسال روزه جهانی محیط زیست این است:

عادت بد را کنار بگذاریم

روزجهانی محیط زیست