آلودگی بصری موجب بیماری روح می شود

آلودگی بصری که در سطح شهرها دیده می شود در دراز مدت انسان را دچار پریشانی ذهنی و بیماری روحی می کند.

بیماری روحی

یک جامعه شناس شهری در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: شما در خیابان های تهران با انواع و اقسام تصاویر تبلیغاتی روبرو هستید و هر روزه آنها را در ذهن خود مرور می کنید. اما از این موضوع آگاه نیستید که این تصاویر باعث آشفتگی ذهن شده و تمرکز فکری افراد را کاهش می دهند.

دکتر حسن پویان با اشاره به آلودگی بصری در تهران گفت:

آلودگی بصری و صوتی که در شهر تهران شاهد آن هستیم یکی از دلایل اصلی کاهش راندمان کاری در میان شهروندان است. به عبارت بهتر بسیاری از برخوردها و مشاجرات که در شهر صورت می گیرد، تحت تأثیر سوء آلودگی های شهری به ویژه صوتی و بصری است.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، تبلیغات شهری و تصاویر موجود در خیابان ها بر اساس اصول شهر سازی تنظیم شده و هر محله بر اساس بافت شهری تبلیغات خاص خود را دارد. حتی رنگ بندی ساختمان ها نیز معیاری خاص برای خود دارد.

در حقیقت ساختمان سازی و به تبع آن تبلیغات محله های شهری در این کشورها قاعده مند است.

پویان با اشاره به مدیریت متمرکز در این باره بیان کرد:

تهران شهری است که بر اساس اصول شهرسازی ساخته نشده است و با نگاه به ساختمان ها درمی یابید که ساختمان های بلند در کنار خانه های کوچک قد علم کرده اند.

بر این اساس باید برای تبلیغات محیطی، برنامه منجسم و متمرکز در نظر گرفته شود تا از آلودگی های بیشتر بصری جلوگیری شود.

این کارشناس شهری ادامه داد: مدیریت کنونی شهرداری تهران در نظر دارد با قانونمند کردن تبلیغات محیطی، قدری از این آلودگی های بصری را کاهش دهد که تا کنون هم موفق بوده اند.

 آلودگی بصری