شما را به خدا آخر چرا متوجه آینده من نمی باشید لطفا لطفا محیط زیست را آلوده و کثیف نسازید بخاطر ما نی نی ها و نونوگک ها هم که شده با محیط زیست مهربان باشید....

نی نی و نونو