دختر گل فروش

ای دختر گل فروش گل ارزون نفروش نزار گلها حروم بشه

قیمت دل بفروش

آهای آهای گل دارم یه سبد سنبل دارم مال باغ دلمه

از رو آبو گِلمه

بقیه در ادامه مطلب...

 

دخترگل فروش


ای دختر گل فروش گل ارزون نفروش نزار گل حروم بشه

قیمت دل بفروش

آهای

آهای آهای گل دارم یه سبد سنبل دارم مال باغ دلمه

از رو آبو گلمه

دختر  و  گل فروش

دختر گلفروش

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

گلمو ارزون میدم

گلمو ارزون میدم

از پینه های دستم باید بدونی یا از نگاه مستم باید بخونی

شناختی اره والا حرفاتو بگو یالا

شناختی اره والا حرفاتو بگو یال

دختر گل فروش

هرچی گل به پای تو میریزم تو گلی من باغبونت عزیزم

هرچی گل به پای تو میریزم تو گلی من باغبونت عزیزم

ای دختر گل فروش گل ارزون نفروش نزار گل حروم بشه

قیمت دل بفروش

اهای

اهای اهای گل دارم یه سبد سنبل دارم مال باغ دلمه

از رو ابو گلمه

دختر گلفروش

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

گلمو ارزون میدم

گلمو ارزون میدم

ای دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

دختر گل فروش

بیاتو بامن بجوش گل و ارزون نفروش

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

بیاتو بامن بجوش گل و ارزون نفروش

گلمو ارزون میدم به باغبون نمیگم

بیاتو بامن بجوش گل و ارزون نفروش

دخترگلفروش

من از کجا بدونم تو باغبونی یه اشنای خوبو یه همزبونی

ای دختر گل فروش گل و ارزون نفروش من خودم باغبونم قدر گل رو میدونم بیاتو بامن بجوش گل و ارزون نفروش قیمت دل بفروش قیمت دل بفروش