رابطه دین و محیط زیست:

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بااشاره به ارتباط دین و محیط زیست با یکدیگر با بیان اینکه محیط زیست بدون دین نمیتواند شکل کامل و سالمی پیدا کند گفت: بشر در مواقع بسیاری به دلیل انگیزشهای خاص و عدم رشد، عامل تخریب محیط زیست میشود. بقیه در ادامه مطلب...

زکات علم درنشرآن است.امام علی(ع)

mohit

 

 


رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بااشاره به ارتباط دین و محیط زیست با یکدیگر با بیان اینکه محیط زیست بدون دین نمیتواند شکل کامل و سالمی پیدا کند گفت: بشر در مواقع بسیاری به دلیل انگیزشهای خاص و عدم رشد، عامل تخریب محیط زیست میشود.

حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی در گفتوگو با خبرنگار دین و معارف اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بااشاره به نقش و ارتباط دین و محیط زیست بایکدیگر و اهمیت پرداختن به این بحث خاطرنشان کرد: دین یک امر تاریخی و مربوط به تاریخ، وضع کنونی و آینده بشریت است که به شدت با سرنوشت جامعه و فرد گره خورده است، چون در ذات انسانها پذیرش دین وجود دارد و این مختص به یک منطقه و مجموعهای از مردم نیست.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر محیط زیست نیز از جایگاه قوی و تزلزل ناپذیری برای بشر برخوردار است. چراکه محیط زیست بشر یعنی جایی که انسان باید در آن زیست کند و اگر این محیط فراهم نباشد زندگی بشر به مخاطره میافتد.

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با بیان اینکه با توجه به اهمیت این موضوع امروز بحث محیط زیست از جایگاه مهم و فراگیری برای بشریت برخوردار شده است تصریح کرد: دین و محیط زیست رابطه تعیین کنندهای دارند و هیچ کدام از این دو بدون دیگری نمیتواند بقاء پیدا کند، به طوری که اگر محیط زیست را حذف کنیم دین بدون آن نمیتواند باشد، زیرا دین برای انسان است و اگر بنا باشد زیست بشر به مخاطره بیافتد دیگر بشر دغدغهداری وجود ندارد که بتواند پذیرای دینی باشد.

مسوول مرکز تحقیقات علمی مجمع جهانی تقریب مذاهب بااشاره به حدیث "کادالفقران یکون کفرا" اضافه کرد: شاید این حدیث خاستگاهی برای همین نوع نگاه باشد چون بشری که با فقر زندگی میکند دینداری و دین او در خطر میافتد و امروزه فقر را به بحثهای محیط زیست و توسعه پایدار مرتبط میدانند و آن را از عوامل تخریب محیط زیست و عدم توسعه پایدار تلقی میکنند.

وی خاطرنشان کرد: دین به یک بشر مستعد و دارای شرایط و محیط زیست نیازمند است تا بتواند کارکرد و فلسفه وجودی و اهداف خود را دنبال کند چون اهداف دین برای انسان و جامعه بشری است.

رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معتقد است: کار ویژههای دین و توفیق آن در ارایه کار ویژههای اساسیتر منوط به بشری است که از نظر زیستی دچار مشکل نبوده و زمینه هموار و شرایط آمادگی را پشت سر گذاشته باشد تا بتواند رویکردهای دینی خود را تقویت کند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی تصریح کرد: بشری که در زندگی با صدها مشکل مواجه است بخشی از آمادگی و استعداد خود را برای دریافت دین، از دست میدهد و از سوی دیگر محیط زیست بدون دین نمیتواند شکل کافی، کامل و سالم پیدا کند چراکه انسان خواه ناخواه در مواقع بسیار به دلیل انگیزشهای خاص و عدم رشد،عامل تخریب محیط زیست میشود.

وی با تاکید بر اینکه دین نقش اساسی و بازدارندهای نسبت به تخریبهایی که فرآیند آن به ضرر بشریت است دارد، اظهار کرد: اگر دین به میدان مبارزه با تخریب محیط زیست آورده شود کار ویژههایی دارد که از هیچ فرهنگی بر نمیآید.

استاد حوزه علمیه قم درپایان خاطرنشان کرد: امروزه دین نقش مهمی در ارتباط با محیط زیست دارد و بحثها و مطالعاتی در این زمینه در حال انجام است که این عامل اساسی را وارد کارزار مبارزه با تخریب محیط زیست و تلاش در جهت سالمسازی محیط زیست قرار دهند.