روز جهانی محیط زیست بر همه دوستان و دوست داران محیط زیست تبریک باد.

به امید محیط زیست سالم برای همه حتی برای دشمنان محیط زیست.

تنها انسانهای با فرهنگ لیاقت داشتن محیط زیست سالم را دارند

و تنها انسانهای با احساس می توانند محیط زیست سالم بسازند

 محیط زیست