نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی بشر

یک متر مربع چمن چیده(بریده) شده به ارتفاع 3-5 سانتیمتر دارای 6تا10 مترمربع سطح سبز می باشد. در صورتی که همین چمن در حالت کوتاه نشده در هر متر مربع دارای 200متر مربع سطح سبز است. براساس این محاسبه تنها 5/1 مترمربع چمن کوتاه نشده می‌تواند به اندازه نیاز یک انسان در یک سال آکسیجن تولید کند. . . . .

بقیه در ادامه مطلب . . .

زکات علم در نشر آن است. امام علی(ع)

چمن سبز


ادامه مطلب ...