تا زمانی که بشر در عرصه گیتی زندگی می کند و پیش از آنکه پروسه حیات خاتمه یابد، همواره باید یاد بگیرد که چگونه زندگی کند، به چه نحو از مواهب الهی و منابع طبیعی برخوردار گردد. استفاده نامعقول از منابع طبیعی به بهانه های تامین زمین برای مسکن، زراعت، غذا و سایر امکانات زندگی، نفوس بشر را بسویی می کشاند که نتیجه آن پیشروی به طرف عرصه های اکولوژیکی طبیعت بکر و دست نخورده و یا تبدیل زمین های مرغوب زراعتی به شهرها و شهرکها می باشد.بقیه در ادامه مطلب...

زکات علم در نشر آن است. امام علی(ع)

منابع طبیعی


ادامه مطلب ...